mbmc.net
当前位置:首页 >> C语言从键盘输入10个数,找出最大数和最小数用For函数 >>

C语言从键盘输入10个数,找出最大数和最小数用For函数

#includevoid main(){ int n = 1, i = 0; int a[100] = {0}; int sum = 0, min = 0, max = -65535; printf("你要输入多少个数?"); scanf("%d",&n); getchar(); for(i = 0; i < n; i++) { printf("请输入第%d个数:", i+1); scanf("%d",&a[i]); ...

思路:定义一个变量,并键盘输入一个数赋值给该变量,且把该数赋值给最大值和最小数。接着for循环输出剩下9个数,并判断该数和最大值最小值的大小关系,更新最大值和最小值,最后输出最大值和最小值。参考代码:#include "stdio.h" int main() {...

#include void main() { int a[10]={0},i,max=0; printf("请输入10个整数:\n"); for(i=0;i

#include int main() {int a,b,c,max; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);//读取三个整数 if(a>b)max=a;//这两行,从a和b中取较大的数,赋值给max else max=b; if(c>max)max=c; //再考察第三个数,若它更大,就更新max的值为c的值 printf("最大数=%d\n",...

#include "stdio.h" void main() { int a[10],i; int max=0; for(i=0;imax) max=a[i]; } printf("The max number is %d\n",max); }

具体如下:include //这是c语言的一个标准库,包含它才能用函数 int main() //这是主函数,c语言的工程都是由大小的函数组成的,主函数是系统 运行的第 { //一个函数 int a,b,c; int max; printf("请输入三个数,空格区分各数:"); sscanf("%d %d...

冒泡排序,具体手机不方便打,简单。最大最小就是排序后的下标为9和下标为0的数,至于怎么输出由你选择。

按照如下流程: 1 输入三个数。 2 把最大最小两个变量赋值为第一个数。 3 用最大最小值与剩余两个数比较,如果更大或更小,则取代称为最大/最小值。 4 输出。 代码如下: #include int main(){ int a,b,c,max,min; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);//...

#include float Average(float a[]); int main(void) { float a[10]; for(int i = 0;i < 10;i++) { printf("输入第%d个数:\n",i+1); scanf("%f",&a[i]); } printf("去掉最大最小值后的平均值为: %.2f\n",Average(a)); return 0; } float Average...

#include int main( ) { bool in = true; int i, a, maxn, minn; for ( i = 0; i < 5; i++ ) { scanf("%d", &a); if ( in ) { maxn = minn = a; in = false; } if ( maxn < a ) maxn = a; if ( minn > a ) minn = a; } printf("Max = %d\nMin = ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mbmc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com